Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

Lista cuprinzând documentele de interes public, conform prevederilor art. 5, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 544/2001

Lista cu documentele de interes public

 

 1. Legislaţia care reglementează organizarea şi funcţionarea Casei Judeţene de Pensii Călăraşi
 2. Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducerea Casei Judeţene de Pensii Călăraşi
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare cu precizarea atribuţiilor departamentelor Casei Judeţene de Pensii Călăraşi
 4. Organigrama Casei Judeţene de Pensii Călăraşi
 5. Anunţurile posturilor scoase la concurs din cadrul instituţiei
 6. Programele şi strategiile proprii ale Casei Judeţene de Pensii Călăraşi
 7. Rapoarte de activitate şi alte rapoarte cerute de lege
 8. Documentul cuprinzând numele şi prenumele funcţionarilor publici responsabili pentru accesul la informaţiile de interes public, precum şi datele lor de contact (adresă de e-mail, telefon)
 9. Lista cu documentele produse/gestionate de instituţie, conform legii
 10. Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001
 11. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public
 12. Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale instituţiei
 13. Execuţia bugetară – situaţia plăţilor
 14. Situaţia drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de acte normative
 15. Bilanţurile contabile semestriale
 16. Programele anuale de achiziţii publice
 17. Strategiile anuale de achiziţii publice
 18. Centralizatorul achiziţiilor publice, pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 euro
 19. Contractele de achiziţii publice, cu o valoarea totală mai mare de 5.000 EUR, inclusiv anexe acestora
 20. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului Casei Judeţene de Pensii Călăraşi – funcţionari publici, personal contractual
 21. Cererile/formularele tipizate pe care Casa Judeţena de Pensii Călăraşi le solicită a fi completate de către cetăţeni
 22. Prelucrările statistice proprii din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 23. Lista societăţilor comerciale din turism cu care Casa Naţională de Pensii Publice are încheiate contracte de prestări servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear
 24. Datele de contact ale Casei Judeţene de Pensii Călăraşi (denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese de e-mail, adresă pagină de internet, programul de funcţionare al instituţiei, programul de audienţe, adresă de e-mail pentru transmiterea petiţiilor)
 25. Lista cu numele şi prenumele funcţionarilor publici responsabili pentru accesul la informaţiile de interes public, precum şi datele lor de contact (adresă de e-mail, telefon)

 Informaţiile exceptate de la liberul acces:

 • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.
 • baza de date privind asiguraţii şi beneficiarii sistemului public;
  informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei;
 • informaţiile cu privire la datele personale;
 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare care aduc atingere principilului liberei concurenţe;
 • Lista cuprinzând documentele produse/gestionate de instituţie, pe servicii/compartimente (art. 5, alin. 1, lit. h din Legea nr. 544/2001):
  Compartimentul Audit
  Compartimentul Legislaţie şi Contencios
  Compartimentul Informatică
  Compartimentul Resurse Umane
  Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
  Compartimentul Expertiză Medicală
  Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
  Serviciul Financiar-Contabilitate
  Compartimentul Gestiunea Biletelor de Tratament
  Serviciul Evidenţă Contribuabili
  Compartimentul Achiziţii Publice
  Serviciul Stabiliri Prestaţii
  Compartimentul Pensii Internaţionale
  Serviciul Plăţi Prestaţii

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

PLANIFICARE A MISIUNILOR AUDITULUI PUBLIC INTERN DIN CADRUL CASEI JUDEŢENE DE PENSII CĂLĂRAŞI

Proiectul planului anual de audit public intern

Planul anual de audit public intern

Referatul de justificare

2

CONSILIEREA ASIGURATĂ DE AUDITORUL PUBLIC INTERN

Ordinul de serviciu

Declaraţia de imparţialitate şi păstrare a independenţei

Notificarea privind declanşarea misiunii de audit

Lista centralizatoare a obiectivelor auditabile

Tematica în detaliu

Programul de consiliere

Minuta şedinţei de deschidere

Teste

Formulare de lucru

Nota centralizatoare a documentelor de lucru

Minuta şedinţei de închidere

Raportul de consiliere

3

AUDITAREA INTERNĂ A OPERAŢIUNILOR SPECIFICE CASEI JUDEŢENE DE PENSII CĂLĂRAŞI

Ordinul de serviciu

Declaraţia de independenţă

Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern

Tabelul „puncte tari şi puncte slabe”

Programul de audit

Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului

Minuta şedinţei de deschidere

Teste

Formularele constatărilor de audit

Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor

Nota centralizatoare a documentelor de lucru

Minuta şedinţei de închidere

Proiect de raport

Minuta Reuniunii de conciliere

Raportul final

Fişa de urmărire a Recomandărilor

4

RAPORTARE A REZULTATELOR AUDITĂRII INTERNE

Raportului activităţii de audit public intern

5

RAPORTAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ ÎN BAZA CĂRORA SE EVALUEAZĂ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CĂLĂRAŞI

Situaţia realizării indicatorilor de performanţă specifici compartimentelor funcţionale

Situaţia centralizatoare a indicatorilor de performanţă

6

ÎNTOCMIREA GRAFICULUI CIRCULAŢIEI DOCUMENTELOR CREATE ŞI/SAU UTILIZATE ÎN CASA TERITORIALĂ DE PENSII

Graficul circulaţiei documentelor

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- COMPARTIMENTUL LEGISLAŢIE ŞI CONTENCIOS -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

REPREZENTARE A CASEI JUDEŢENE DE PENSII BOTOŞANI ÎN INSTANŢĂ, ÎN LITIGIILE ÎN CARE INSTITUŢIA ESTE PARTE

Citaţie

Registrul de evidenţă a cauzelor

Proiectul privind direcţiile şi mijloacele de apărare

Cererea de chemare în judecată

Întâmpinarea apelului/recursului

Plângerea penală

Note de şedinţă, concluzii scrise sau obiecţiuni

2

AVIZAREA PENTRU LEGALITATE A DECIZIILOR EMISE DE CONDUCĂTORUL CASEI JUDEŢENE DE PENSII CĂLĂRAŞI

Proiectele deciziilor conducătorului Casei Judeţene de Pensii Călăraşi

Deciziile avizate

Registrul de evidenţă a deciziilor conducătorului

3

SECRETARIATUL COMISIILOR CONSTITUITE PE LÂNGĂ CASA TERITORIALĂ DE PENSII ÎN VEDEREA APLICĂRII PREVEDERILOR UNOR LEGI SPECIALE

Cererea

Dosarul

Hotărârea de admitere sau respingere a cererii

 

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA APLICAŢIILOR INFORMATICE LOCALE

Scheme logice de soluţionare a problemelor specifice

Codul sursă al programului-aplicaţie

Documentaţia programului-aplicaţie

Manualul de utilizare al programului-aplicaţie

Mijloace şi metode de asigurare a securităţii surselor aplicaţiei

Analiza comparativă

2

ASIGURAREA SECURITĂŢII BAZELOR DE DATE CONSTITUITE ŞI UTILIZATE ÎN CASA TERITORIALĂ DE PENSII

Politica de back-up

Strategia de protecţie a bazelor de date

3

ACTIVITATEA DE STATISTICĂ

Situaţii statistice

4

POLITICILE DE GESTIONARE, SALVARE ȘI ARHIVARE A DATELOR

Documentaţie Windows

Documentaţie Bit Defender

Fişe solicitare acordare / restricţionare drepturi

Fişa de post

Adrese, note interne, îndrumări

Norme de exploatare a programelor

5

POLITICILE DE SECURITATE A REȚELEI DE DATE ȘI A SISTEMULUI INFORMATIC

Documentaţie Windows

Documentaţie Bit Defender

Fişe solicitare acordare / restricţionare drepturi

Fişa de post

Adrese, note interne, îndrumări

Norme de exploatare a programelor

 

 

 

 

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

OCUPAREA UNUI POST PUBLIC VACANT, PRIN CONCURS

Solicitare aviz de la ANFP

Act administrativ de constituire a Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Anunţul privind concursul

Dosarele candidaţilor

Formularul de înscriere

Proba scrisă

Borderoul de prezenţă

Punctaje acordate de către comisia de examen / concurs la proba scrisă

Planul de interviu - Punctaje maxime acordate de către comisia de examen/concurs la interviul examenului / concursului

Contestaţii

Fişa individuală pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Raport final al concursului

Actul administrativ de numire în funcţia publică

2

FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

Acte normative

3

GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE ŞI A REGISTRULUI DE EVIDENŢĂ ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Dosarul profesional

Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici

4

ELABORAREA FIȘELOR DE POST

Fişa de post

5

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Raport de evaluare

Contestaţia

6

ÎNCETAREA RAPORTULUI DE MUNCĂ SAU A RAPORTULUI DE SERVICIU

Cerere / referat / raport de încetare a raportului de muncă sau de serviciu

Act administrativ de încetare a raportului de muncă sau de serviciu

Declaraţie de avere

Declaraţie de interese

Fişa de lichidare

7

PROMOVAREA ÎN CLASĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Cerere privind promovarea în clasă

Act administrativ de organizare a examenului de promovare în clasă

Raport final al examenului

Act administrativ de promovare în noua funcţie publică

Fişa postului

8

PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Solicitare aviz de la ANFP

Act administrativ de constituire a Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a Contestaţiilor

Anunţul privind concursul

Dosarele candidaţilor

Cerere de înscriere privind promovarea în grad

Proba scrisă

Borderoul de prezenţă

Punctaje acordate de către comisia de examen / concurs la proba scrisă

 

 

Planul de interviu - Punctaje maxime acordate de către comisia de examen/concurs la interviul examenului/concursului

Contestaţii

Fişa individuală pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a Contestaţiilor

Raport final al concursului

Act administrativ de promovare în funcţia publică superioară

Fişa postului

9

APLICAREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE REFERITOARE LA CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI PARITATE

Decizia privind convocarea funcţionarilor publici pentru desemnarea reprezentanţilor acestora în comisia paritara

Proces verbal încheiat în cadrul şedinţei de constituire a comisie paritare

Decizia privind constituirea comisiei paritare

Referate pentru solicitări de întrunire a comisiei paritare

Notă de convocare a membrilor comisie şi comunicarea ordinii de zi

Proces verbal al şedinţei comisie paritare

Avizul emis de comisia paritară în urma desfăşurării şedinţei acesteia

Referat privind plata membrilor comisiei paritare

10

APLICAREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE REFERITOARE LA CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Notă de serviciu privind convocarea funcţionarilor publici pentru desemnarea reprezentanţilor acestora în comisia de disciplină

Proces verbal încheiat în cadrul şedinţei de constituire a comisie de disciplină

Decizia privind constituirea comisiei de disciplină

Contestaţie privind desemnarea membrilor comisie de disciplină

Sesizarea comisiei de disciplină

Convocarea membrilor comisiei

Proces verbal şedinţă

Clasarea sesizării şi întocmirea raportului, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare

Citaţia pentru audierea funcţionarului public a cărui faptă face obiectul sesizării comisiei de disciplină şi a funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară

Proces verbal de audiere a persoanei care a formulat sesizarea şi a funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară

Solicitare cercetare administrativă (control), dacă este cazul

Raport privind rezultatele activităţii de cercetare (control)

Propunere de mutare temporară în alt compartiment sau de suspendare a raportului de serviciu al funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată, dacă este cazul

Raportul la sesizare

Opinie separată

Decizia de sancţionare

Contestaţie sancţiune disciplinară aplicată

Referat privind plata membrilor comisiei de disciplină

 

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- COMPARTIMENTUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR

Petiţie

Proiectul răspunsului privind modul de soluţionare a petiţiei

Răspunsului final privind modul de soluţionare a petiţiei

Raportul-sinteză privind activitatea de soluţionare a petiţiilor-statistică

2

RELAŢIONARE CU PUBLICUL

Documentaţie

 

 

Formulare tipizate

3

RELAŢIONARE CU PRESA

Materialele de presă

Catalogul de presă

 

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- COMPARTIMENTUL EXPERTIZĂ MEDICALĂ -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

EXPERTIZAREA MEDICALĂ A PERSOANELOR CARE, LA DATA SOLICITĂRII PENSIEI DE INVALIDITATE, AU CALITATEA DE ASIGURAŢI AI SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII

Cerere de solicitare a pensiei de invaliditate

Dosarul medical

Concluziile expertizei medicale

Decizia medicală

Planul de recuperare a capacităţii de muncă

2

EXPERTIZAREA MEDICALĂ A PERSOANELOR CARE, LA DATA SOLICITĂRII PENSIEI DE INVALIDITATE, NU AU CALITATEA DE ASIGURAŢI ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Cerere de solicitare a pensiei de invaliditate

Dosarul medical

Formularul E213 Raport medical detaliat

Decizia medicală de încadrare în grad

Planul de recuperare a capacităţii de muncă

Decizia de respingere

3

EXPERTIZAREA PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE LEGII NR. 416/2001

Documentele medicale

Certificatul de constatare a capacităţii de muncă

4

EVALUAREA INCAPACITĂȚII ADAPTATIVE  ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE COMPENSAȚII PENTRU ATINGEREA INTEGRITĂŢII

Documentaţia medicală

Raportul de expertiză a capacităţii de muncă

Decizia medicală asupra capacităţii de muncă

5

STABILIRE A CONCLUZIILOR MEDICALE ÎN VEDEREA ACORDĂRII UNOR PRESTAȚII ȘI SERVICII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

Documentaţia

Programul individual de recuperare

Referatul de avizare pentru rambursare cheltuieli

Referatul de avizare acordare prestaţii

6

SCADENŢARE A TERMENELOR DE REVIZUIRE MEDICALĂ

Dosar medical

7

REVIZUIRE MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Documentaţia

Dosarul medical

Concluziile expertizei medicale

Decizia medicală

Planul de recuperare a capacităţii de muncă

8

SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR ÎMPOTRIVA DECIZIILOR ASUPRA CAPACITĂŢII DE MUNCĂ EMISE DE CĂTRE MEDICUL EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

Contestaţie

Documentaţia

Dosarul medical

Decizia medicală de soluţionare a contestaţiei

9

ÎNTOCMIREA PROGRAMULUI DE RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Documentaţia

Dosarul medical

Planul de recuperare a capacităţii de muncă

10

AVIZAREA CERERILOR PENTRU TRATAMENT BALNEAR GRATUIT ASIGURAŢILOR AFLAŢI ÎN INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ DE PESTE 90 DE ZILE, CA URMARE, ÎN EXCLUSIVITATE, A UNUI ACCIDENT DE MUNCĂ SAU A UNEI BOLI PROFESIONALE ŞI PENSIONARILOR DE INVALIDITATE

Cererile pentru avizarea tratamentului balnear gratuit

Avizul pentru tratament balnear gratuit

11

PRELUNGIRE A CONCEDIILOR MEDICALE PESTE 90 DE ZILE

Propunerea de prelungire a concediului medical

Documentele medicale

Avizul de prelungire a concediului medical peste 90 zile

Programul individual de recuperare

Referatul medical (în cazul solicitării de prelungire a concediului medical peste 183 zile)

12

EFECTUAREA  ANCHETELOR  SOCIALE (CERCETAREA DE TEREN)

Cerere anchetă socială

Dosarul medical

Ancheta socială

13

ÎNTOCMIRE A SITUAŢIILOR STATISTICE ŞI ANALITICE REFERITOARE LA EXPERTIZA MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Raport statistic

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- COMPARTIMENTUL ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

PRIMIREA ŞI ÎNREGISTRAREA DECLARAŢIEI PE PROPRIA RĂSPUNDERE A ANGAJATORULUI

Declaraţia pe propria răspundere a angajatorului

2

ÎNREGISTRAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

Contractul individual de asigurare

Documente anexă

3

ÎNREGISTRAREA DOCUMENTAŢIILOR PRIVIND ACCIDENTELE DE MUNCĂ SAU BOLILE PROFESIONALE

Fişa BP2 (Fişa de declarare a cazului de boală profesională conform anexei 21 din HG nr. 1425/2006

modificată de HG nr. 955/2010)

FIAM (Fişa de înregistrare a accidentului de muncă conform anexei 1 din Ordinul 3 /2007)

Procesul verbal de cercetare al accidentului de muncă (întocmit conform prevederilor art. 128 din HG nr. 1425/2006 modificată de HG nr. 955/2010)

Procesul verbal de cercetare a bolii profesionale

Registrul unic de evidenţă a FIAM-ului

Certificat medical (conţinut conform Ordinului nr. 233/125 din 14 martie 2006)

Registrul unic de evidenţă a concediilor medicale

Aviz INEMRCM

Registrul de boli profesionale

4

REABILITARE MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Referatul medical

Documente de decontare

Referat comun

Programul individual de recuperare

5

ACORDAREA PRESTAȚIILOR PENTRU PROCURAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE ÎN VEDEREA CORECTĂRII ȘI RECUPERĂRII DEFICIENȚELOR ORGANICE FUNCȚIONALE SAU FIZICE

Cerere

Documente specifice

Dosarul cazului

Adresa de înaintare către INEMRCM

Decizia de aprobare sau respingere a solicitării

6

RECALIFICAREA ŞI/SAU RECONVERSIA PROFESIONALĂ ÎN SITUAŢIA UNUI ASIGURAT CARE A FOST VICTIMĂ A UNUI ACCIDENT DE MUNCĂ SAU A UNEI BOLI PROFESIONALE

Cererea pentru recalificarea şi reconversie profesională

Dosarul de recalificare şi reconversie profesională

Invitaţie scrisă

Referatul de evaluare al furnizorului de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

Decizia de admitere sau de respingere a cererii de recalificare sau reconversie profesională

7

PREVENIREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE

Adresă scrisă

Fişa de constatare a asigurării condiţiilor de muncă în întreprindere

Fişa generală de constatare a asigurării condiţiilor de muncă

Tabloul de prevenire pe locuri de muncă

Raportul privind măsurile de prevenire recomandate

8

CONTRACTAREA SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE PENTRU CAZURILE CU BOLI PROFESIONALE ÎN UNITĂŢILE SANITARE

Solicitare

Răspuns

Contract

Act adiţional

9

ACORDARE A INDEMNIZAŢIILOR DIN FONDUL DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI  PROFESIONALE DIRECT DE CĂTRE CASELE TERITORIALE DE PENSII

Cerere

Documentaţie

Decizia de aprobare sau respingere a solicitării

10

ACORDAREA COMPENSAŢIILOR PENTRU ATINGEREA INTEGRITĂŢII

Cerere

Documentaţie

Dosarul cazului

Decizia medicală asupra capacităţii de muncă

Rezoluţie

11

ACORDAREA DESPĂGUBIRII DE DECES ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT DE MUNCĂ SAU A UNEI BOLI PROFESIONALE

Cerere

Documentaţie

Decizia de acordare a despăgubirii sau de respingere a solicitării

12

RAMBURSAREA CHELTUIELILOR OCAZIONATE DE TRANSPORTUL DE URGENŢĂ SAU DE CONFECŢIONARE A UNOR DISPOZITIVE DETERIORATE ÎN URMA UNUI ACCIDENT DE MUNCĂ, A DISPOZITIVELOR MEDICALE IMPLANTABILE PRIN INTERVENŢIE CHIRURGICALĂ PRECUM ŞI A CHELTUIELILOR DE TRANSPORT NECESARE PENTRU REPATRIEREA LUCRĂTORILOR ASIGURAŢI ÎN CAZ DE DECES CA URMARE A UNUI ACCIDENT DE MUNCĂ SAU A UNEI BOLI PROFESIONALE

Cerere de rambursare cheltuieli

Documente

Referat de confirmare sau infirmare

Decizia de admitere sau respingere a cererii de rambursare a cheltuielilor

Ordin de plată bancar

Ordin de plată pentru Trezorerie

Dispoziţia de plată

13

RAMBURSARE A SUMELOR PRIN CARE INDEMNIZAŢIILE PLĂTITE DE CĂTRE ANGAJATOR DEPĂŞESC CUANTUMUL CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ SAU BOLI PROFESIONALE

Cerere de rambursare a sumelor prin care indemnizaţiile plătite de către angajator depăşesc cuantumul contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă sau boli profesionale

Documente

Referat de confirmare a legalităţii sumelor solicitate pentru plată

Ordin de plată bancar

Ordin de plată pentru Trezorerie

Dispoziţia de plată

14

ACORDAREA PRESTAŢIILOR ÎN NATURĂ ŞI/SAU ÎN BANI PENTRU LUCRĂTORUL ROMÂN DETAŞAT ÎNTR-UN ALT STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE

Cerere de acordare a prestaţiilor

Documente

Fişa BP2 (Fişa de declarare a cazului de boală profesională conform anexei 21 din HG nr. 1425/2006)

FIAM (Fişa de înregistrare a accidentului de muncă conform anexei 1 din Ordinul 3 /2007)

Procesul verbal de cercetare al accidentului de muncă (întocmit conform prevederilor art. 128 din HG nr. 1425/2006)

Procesul verbal de cercetare a bolii profesionale

Certificat medical – conţinut conform Ordinului nr. 233/125 din 14 martie 2006;

Factură

Formulare

Referat de avizare a prestaţiei

Decizia pentru acordarea indemnizaţiilor în bani

Ordin de plată bancar

15

ACORDAREA PRESTAŢIILOR ÎN NATURĂ ŞI/SAU ÎN BANI LUCRĂTORULUI ROMÂN INDEPENDENT CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ÎNTR-UN ALT STAT MEMBRU AL UE

Cerere de acordare a prestaţiilor

Documente

Fişa BP2 (Fişa de declarare a cazului de boală profesională conform anexei 21 din HG nr. 1425/2006)

FIAM (Fişa de înregistrare a accidentului de muncă conform anexei 1 din Ordinul 3 /2007)

Procesul verbal de cercetare al accidentului de muncă (întocmit conform prevederilor art. 128 din HG nr. 1425/2006)

Procesul verbal de cercetare a bolii profesionale

Certificat medical

 

 

Atestat privind dreptul la prestaţii în natură şi/sau bani

Formulare specifice

Factură

Decizia de avizare prestaţii şi stabiliri drepturi

Ordin de plată bancar

16

ACORDAREA PRESTAŢIILOR ÎN NATURĂ PENTRU LUCRĂTORUL STRĂIN DETAŞAT SAU CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ÎN ROMÂNIA

Cerere de acordare a prestaţiilor

Documente

Fişa BP2 (Fişa de declarare a cazului de boală profesională conform anexei 21 din HG nr. 1425/2006)

FIAM (Fişa de înregistrare a accidentului de muncă conform anexei 1 din Ordinul 3 /2007)

Procesul verbal de cercetare al accidentului de muncă (întocmit conform prevederilor art. 128 din

HG nr. 1425/2006)

Procesul verbal de cercetare a bolii profesionale

Certificat medical

Formularul E123 - Atestat privind dreptul la prestaţii în natură şi/sau bani (confirmarea existenţei dreptului la prestaţii în natură)

Formularul E213 Raport medical detaliat

Referatul de decontare a cheltuielilor

Formulare specifice

Factură

17

DECONTAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CTP PENTRU VICTIMELE ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE AI CĂROR ANGAJATORI AU SEDIUL ÎN ALT JUDEȚ

Documente justificative prestaţii şi servicii de asigurare

Documente justificative compensaţii pentru atingerea integrităţii

Documente justificative despăgubiri de deces

Documente justificative indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Documente justificative pentru cheltuielile ocazionate de transportul de urgenţă

Documente justificative pentru cheltuielile ocazionate de decontarea ochelarilor, aparatelor acustice, protezelor oculare

Adresă de decontare

Documente de plată

Adresă de înştiinţare

18

DECONTAREA CU CASELE JUDEȚENE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE (MUNICIPIUL BUCUREȘTI) A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CTP PENTRU CAZURILE INFIRMATE CA BOLI PROFESIONALE

Adresă de înaintare de la furnizor către CTP

Documente justificative

Factură

Adresă de înaintare către CJAS

Adresă de răspuns de la CJAS către CTP

Adresă de răspuns de la CTP către CJAS

Ordin de plată bancar

Ordin de plată pentru Trezorerie

 

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET PE ANUL URMĂTOR LA NIVELUL CASEI TERITORIALE DE PENSII

Documentele sau publicaţiile statistice

“Tabloul” bugetului

Analiza proiectului de buget

2

STABILIREA ŞI PLATA DREPTURILOR DE PERSONAL

Condica de prezenţă

Foaia colectivă de prezenţă (pontajul lunar)

Certificat medical

Cerere concediu de odihnă

Liste stimulente

Decizie de încadrare (actul administrativ de numire în funcţia publică)

Decizie modificare drepturi

Decizie de încetare

Statul de plată

Centralizator state salarii

Ordonanţare de plată

Documente de plată

3

RECUPERAREA CHELTUIELILOR PRIVIND COSTURILE AFERENTE EXPERTIZELOR ȘI INVESTIGAȚIILOR MEDICALE EFECTUATE LA SOLICITAREA INSTITUȚIILOR COMPETENTE ALE ALTOR STATE MEMBRE ASUPRA PERSOANELOR AFLATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI DE LA RESPECTIVELE INSTITUȚII COMPETENTE

Solicitare de la instituţia competentă

Notificare privind costurile expertizei sau investigaţiei medicale

Accept instituţie competentă

Formularul E213

Formularul E125

Factură

Ordin de plată bancar

4

ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA CHELTUIELILOR

Proiectul de angajament legal individual

Proiect de angajament legal provizoriu (buget previzional)

Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament sau propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare

Angajament bugetar individual / global

Documentele justificative de lichidare a unei cheltuieli

Ordonanţare de plată

Ordin de plată bancar

Ordin de plată pentru Trezorerie

Fila de cec

Dispoziţiei de plata - încasare către casierie

5

ACTIVITATEA DE CASIERIE

Dispoziţiei de plata - încasare către casierie

Chitanţa

Registru de casă

Foaie de vărsământ

Fila de cec

6

ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE ŞI ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE LUNARE

Documentele justificative

Nota contabilă

Balanţa de verificare

Contul de execuţie bugetară

Registrul-jurnal

7

ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE TRIMESTRIALE

Balanţa de verificare

Contul de execuţie bugetară

Documente contabile (jurnale, fişe etc.)

Bilanţul

Anexe bilanţ

Notă explicativă

8

INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI PASIV DIN PATRIMONIUL CASEI TERITORIALE DE PENSII

Referat de aprobare

Decizia privind organizarea inventarierii

Declaraţie de inventar

Fişa de magazine

Liste de inventariere

Situaţii comparative

Proces verbal de inventariere

Registrul – inventar

9

ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

Balanţa de verificare

Registrul – inventar

Bilanţul

Anexe bilanţ

Notă explicativă

10

APLICAREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE REFERITOARE LA ÎNTOCMIREA ŞI CIRCUITUL INSTRUMENTELOR DE PLATĂ

Ordinul de plată

CEC-ul

Anexa nr. 3 la Ordinul 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice

Ordonanţarea de plată

Documente justificative (facturi, chitanţe fiscale, borderouri etc.)

Factura fiscală

Recapitulaţia (borderoul) prestaţiilor sociale

Tabel cu specimenele de semnături

11

APLICAREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE REFERITOARE LA DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIN CADRUL CASELOR TERITORIALE DE PENSII PE PERIOADA DELEGĂRII ŞI DETAŞĂRII ÎN ALTĂ LOCALITATE, PRECUM ŞI ÎN CAZUL DEPLASĂRII, ÎN CADRUL LOCALITĂŢII, ÎN INTERESUL SERVICIULUI

Dispoziţia de încasare/plată către casierie

Ordinul de deplasare

Chitanţa

Chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii a trezoreriei statului

Propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajamentul bugetar şi ordonanţarea la plată cf. Ordinului 1792/2002

Angajamentul bugetar

Ordonanţarea de plată

12

APLICAREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE REFERITOARE LA DECLASAREA, CASAREA, TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ ŞI VALORIFICAREA BUNURILOR APARŢINÂND CASELOR TERITORIALE DE PENSII

Decizia de constituire a comisiei de evaluare

Procesul verbal de declasare şi casare a bunurilor materiale

Referatul de disponibilizare

Procesul verbal de predare primire (între instituţii)

Raportul de evaluare a bunurilor care nu mai sunt necesare, a materialelor sau a pieselor rezultate în urma demolării sau a dezmembrării acestora, ce urmează a fi vândute

Decizia de constituire a comisiei de licitaţie

Anunţul de vânzare prin licitaţie

Procesul verbal de licitaţie

Decizia de constituire a comisiei de negociere

Procesul verbal de negociere

13

APLICAREA PREVEDERILOR PRIVIND ÎNTOCMIREA, COMPLETAREA, CALCULUL ȘI URMĂRIREA CONSUMULUI NORMAT DE CARBURANȚI LA AUTOVEHICULELE DIN DOTARE

Foaie de parcurs zilnic

Fişa de activităţi zilnice

Bonuri cantităţi fixe

Fişa de calcul pentru consumul de carburant şi situaţia stocurilor

Recapitulaţia bonurilor de benzină pe lună

Situaţia consumului normat /auto conform CNPP

14

RESTITUIREA INTEGRALĂ/ PARŢIALĂ A CONTRIBUŢIEI INDIVIDUALE DATORATĂ DE BENEFICIARII BILETELOR DE TRATAMENT

Cerere de restituire a contribuţiei pentru biletul de tratament

Documentaţie

Bilet de tratament balnear

 

 

Referat de aprobare a restituirii contribuţiei

Dispoziţie de plată prin casierie

15

OBȚINEREA FIȘIERELOR NECESARE PENTRU DEPUNEREA DE CĂTRE CTP A DECLARAȚIEI PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ȘI EVIDENȚA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE – 112 – NIVEL TERITORIAL

Fişiere electronice

Fişierul P112_jjo_LL_AAAA.dbf (jjo = cod casă teritorială de pensii, LL=luna de prelucrare, AAAA=anul de prelucrare)

Declaraţia 112

16

OBȚINEREA INFORMAȚIILOR PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR ORDINULUI NR. 36 /17.01.2005 CARE COMPLETEAZĂ LEGEA NR.571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT, ÎN SPEȚĂ, IMPOZITUL PE VENITURI CU REGIM DE REȚINERE LA SURSĂ – NIVEL TERITORIAL

Fişiere electronice

Fişierul IVPAjjo.dbf

Declaraţia 205

 

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- COMPARTIMENTUL GESTIUNE BILETE DE TRATAMENT -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

ÎNREGISTRAREA CERERILOR DE SOLICITARE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR

Cerere de bilet de tratament tipizată

2

REPARTIZAREA ŞI ELIBERAREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR

Cerere de bilet de tratament tipizată

Înştiinţare privind soluţionarea cererii

Liste privind datele persoanelor cu cererile aprobate, staţiunea şi hotelul, data plecării în staţiune

Dispoziţie de încasare către casierie

Chitanţa

Bilet de tratament balnear

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- SERVICIUL EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

PRIMIREA ŞI ÎNREGISTRAREA DECLARAŢIILOR RECTIFICATIVE A ASIGURAŢILOR ŞI A OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ CĂTRE BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ŞI A CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ÎN CARE AU FOST REALIZATE

Declaraţie rectificativă

Documente justificative

2

TRANSMITEREA BAZELOR DE DATE PRIVIND EVIDENŢA CONTRIBUABILILOR LA CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE PENTRU ACTUALIZAREA REGISTRULUI NAŢIONAL AL ASIGURAŢILOR

Baze de date

Chei de verificare

3

ELIBERAREA ADEVERINŢEI PRIVIND STAGIUL DE COTIZARE REALIZAT ŞI VENITURILE ASIGURATE, LA CEREREA ASIGURATULUI

Cerere

Adeverinţă stagiul de cotizare

Dispoziţia de încasare

Chitanţa

4

ELIBERARE A ADEVERINŢEI PRIVIND STAGIUL DE COTIZARE REALIZAT ŞI VENITURILE ASIGURATE, LA SOLICITAREA SERVICIULUI STABILIRI PRESTAŢII DINTR-O CASĂ TERITORIALĂ DE PENSII

Cerere

Adeverinţă stagiul de cotizare

5

ÎNREGISTRAREA CONTRACTELOR DE ASIGURARE

Documente

Contractul de asigurare

Registrul special pentru contracte de asigurare

6

ÎNREGISTRAREA DECLARAŢIEI DE ASIGURARE

Documente

Declaraţia de asigurare

Registrul special pentru declaraţii de asigurare

7

ÎNCASAREA PRIN CASIERIE A CONTRIBUŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

Dispoziţia de încasare

Chitanţa

8

ÎNCASAREA PRIN BANCĂ A CONTRIBUŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

Extras de cont

9

MODIFICAREA VENITULUI ASIGURAT PRIN DECLARAŢIE SAU CONTRACT DE ASIGURARE

Dosar

Documentul de modificare a venitului asigurat (act adiţional la contractul de asigurare socială)

10

REZILIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE DIN INIŢIATIVA CASEI TERITORIALE DE PENSII

Notificare de neachitare a contribuţiei de asigurări sociale

Decizie de reziliere a contractului de asigurare

Dosar de asigurare

11

ÎNCETAREA DECLARAŢIEI DE ASIGURARE DIN INIŢIATIVA CASEI TERITORIALE DE PENSII

Documente certe

Notificarea prealabilă

Procesul verbal de încetare a declaraţiei de asigurare

Dosar de asigurare

12

SOLUŢIONAREA CERERII PRIN CARE SE SOLICITĂ REZILIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Cerere de reziliere a contractului de asigurare

Dosar de asigurare

Document retragere/încetare a asigurării

13

EMITEREA FORMULARULUI DE NOTIFICARE A RESPINGERII CERERII DE EMITERE A FORMULARULUI A1

Cerere emitere a formularului de notificare

Notificare de respingere a cererii de emitere a formularului A1

Răspuns negativ prin care se justifică respingerea cererii de emitere a formularului de

respingere

14

ELIBERAREA, LA CEREREA ANGAJAȚILOR SAU ANGAJATORILOR, A ADEVERINȚEI DE STAGIU DE COTIZARE NECESARE OBȚINERII CERTIFICATELOR PRIVIND LEGISLAȚIA OPOZABILĂ (FORMULARUL E 101, DOCUMENTUL PORTABIL A 1, RESPECTIV ALT FORMULAR DE LEGĂTURĂ CONVENIT), UTILIZATE ÎN APLICAREA REGULAMENTELOR EUROPENE DE COORDONARE A SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI A ACORDURILOR BILATERALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII SOCIALE LA CARE ROMÂNIA ESTE PARTE

Cerere

Adeverinţă stagiul de cotizare

15

RESTITUIREA SUMELOR REPREZENTÂND AJUTOR DE DECES, CARE SE PLĂTESC DE ANGAJATORI ASIGURAŢILOR

Cerere / Referat de restituire a ajutorului de deces

Documentaţie de plată a ajutorului de deces

Referatul pentru acordarea diferenţei de ajutor de deces către angajator

Dispoziţie de plată

16

EXECUTAREA SILITĂ

Decizia de constituire a debitului preluată de la Direcţia stabiliri şi plăţi prestaţii, pentru persoanele cărora le încetează calitatea de pensionar

Decizia de înfiinţare a debitului de la Direcţia economică, evidenţă contribuabili, pentru debitorii asiguraţi pe bază de declaraţie sau contract de asigurare

Dosarului debitului care urmează a fi executat

Registrul de evidenţă a dosarelor debitelor

Somaţia şi titlul executoriu

Procesul verbal de sechestru

Proces verbal cu sumele cheltuite cu executarea silită

Proces verbal cu modul de eliberare sau distribuire a sumei rezultate în urma executării silite

Contestaţia executării silite

Plângere penală

Deciziei de ridicare a măsurilor de executare silită, în cazul în care debitul a fost achitat

Propunerea de anulare a debitelor care sunt în cuantum mai mic decât cheltuielile de executare

Situaţia lunară a acţiunilor de executare silită, pe faze

Planul lunar privind activităţile specifice de executare silită

 

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

ELABORAREA A PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZIŢII PUBLICE

Referatul cu necesarul de bunuri, lucrări, servicii pentru anul următor

Referatul de necesitate centralizator cu bunuri, servicii şi lucrări grupate pe coduri CPV

Programul de achiziţii publice pentru anul următor

2

ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII PUBLICE

Referatul de necesitate pentru achiziţia de bunuri, servicii, lucrări

Nota justificativă pentru stabilirea procedurii de achiziţie publică

Decizia de numire a componenţei comisiilor de evaluare a ofertelor şi de soluţionare a Contestaţiilor

Caietul de sarcini

Documentaţia de atribuire

Fişa de date

Dosarul achiziţiei publice

Oferta

Procesul verbal de deschidere a ofertelor

Raportul privind procedura de atribuire a achiziţiilor publice

Contestaţii

Proiectul de contract

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- SERVICIUL STABILIRI PRESTAŢII -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

ÎNREGISTRAREA CERERILOR DE PENSIONARE ŞI A CELOR DE RECALCULARE A DREPTURILOR DE PENSIE

Cerere de înscriere la pensie

Cerere de recalculare a drepturilor de pensie

Documentaţie de înscriere la pensie

Documentaţie de recalculare a drepturilor de pensie

Dosar de pensie

Registrul de evidenţă al dosarelor de pensie

Registrul de evidenţă al cererilor de recalculare a drepturilor de pensie

2

STABILIREA PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

Cerere de înscriere la pensie

Documentaţie de înscriere la pensie

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

Inventarele deciziere

3

STABILIREA PENSIEI ANTICIPATE SAU A PENSIEI ANTICIPATE PARŢIALE

Cerere de înscriere la pensie

Documentaţie de înscriere la pensie

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

Inventarele deciziere

4

STABILIREA PENSIEI DE INVALIDITATE

Cerere de înscriere la pensie

Documentaţie de înscriere la pensie

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

Inventarele deciziere

5

STABILIREA PENSIEI DE URMAŞ, DECEDATUL FIIND FOST ASIGURAT

Cerere de înscriere la pensie

Documentaţie de înscriere la pensie

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

Inventarele deciziere

6

STABILIREA PENSIEI PENTRU ACTIVITATE PROPRIE, PRIN OPŢIUNE DE LA PENSIA DE URMAŞ

Cerere de înscriere la pensie

Documentaţie de înscriere la pensie

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

Inventarele deciziere

7

STABILIREA PENSIEI DE URMAŞ, PRIN OPŢIUNE DE LA PENSIA PENTRU ACTIVITATEA PROPRIE

Cerere de înscriere la pensie

Documentaţie de înscriere la pensie

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

Inventarele deciziere

8

STABILIRE A PENSIEI DE URMAŞ DIN PENSIE DE INVALIDITATE GRADUL II, PENSIE DE INVALIDITATE GRADUL III, PENSIE ANTICIPATĂ SAU PENSIE ANTICIPATĂ PARŢIALĂ

Cerere de înscriere la pensie

Documentaţie de înscriere la pensie

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

Inventarele deciziere

9

RECALCULAREA PENSIEI LIMITĂ DE VÂRSTĂ DIN PENSIA DE INVALIDITATE, DIN OFICIU

Documentaţie pensie pentru limită de vârstă

Documentaţie pensie de invaliditate

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

Inventarele deciziere

10

STABILIREA PENSIEI DE URMAŞ, DIN PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ SAU DIN PENSIE DE INVALIDITATE GRADUL I

Cerere de înscriere la pensie

Documentaţie de înscriere la pensie

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

Inventarele deciziere

11

STABILIREA INDEMNIZAŢIEI PREVĂZUTE DE LEGE SPECIALĂ, ACORDATĂ ÎN DOSARUL DE PENSIE

Cerere de acordare a indemnizaţiei

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 309/2002 titular / urmaş

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 189/2000 titular

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 189/2000 urmaş

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de

eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică în baza Legii nr. 8/2006

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

Inventarele deciziere

12

STABILIREA INDEMNIZAŢIEI PREVĂZUTE DE LEGE SPECIALĂ, ACORDATĂ ÎN DOSAR DISTINCT DE DOSARUL DE PENSIE

Cerere de acordare a indemnizaţiei

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 309/2002 titular / urmaş

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 189/2000 titular

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 189/2000 urmaş

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public, membrii ai

uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică în baza Legii nr. 8/2006

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

 

 

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

Inventarele deciziere

13

STABILIREA AJUTORULUI LUNAR PREVĂZUT DE LEGEA NR. 578/2004

Cerere de acordare a ajutorului lunar

Documentaţie de acordare a ajutorului lunar

Dosar ajutor lunar

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a ajutorului lunar

Decizie de respingere a cererii de acordare a ajutorului lunar

Inventarele deciziere

14

MODIFICAREA CUANTUMULUI PENSIEI PRIN SCHIMBAREA GRADULUI DE INVALIDITATE

Cerere de modificare a cuantumului pensiei

Documentaţie de modificare a cuantumului pensiei

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de modificare a cuantumului pensiei

Inventarele deciziere

15

MODIFICAREA CUANTUMULUI PENSIEI PRIN SCHIMBAREA NUMĂRULUI DE URMAŞI ÎN PLATĂ

Cerere de modificare a prestaţiilor

Documentaţie de modificare a prestaţiilor

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de modificare a prestaţiilor

Inventarele deciziere

16

MODIFICAREA CUANTUMULUI PENSIEI PRIN ADĂUGAREA DE STAGII DE COTIZARE

Cerere de modificare a prestaţiilor

Documentaţie de modificare a prestaţiilor

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de modificare a prestaţiilor

Inventarele deciziere

17

MODIFICAREA CUANTUMULUI PENSIEI PRIN SCHIMBAREA PUNCTAJULUI MEDIU ANUAL, DATORITĂ ADĂUGĂRII DE SPORURI SALARIALE SAU GRUPE DE MUNCĂ NEVALORIFICATE

Cerere de modificare a prestaţiilor

Documentaţie de modificare a prestaţiilor

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de modificare a prestaţiilor

Inventarele deciziere

18

ANULAREA DECIZIEI DE PENSIE

Cerere de anulare a deciziei de pensie

Documentaţie de anulare a deciziei de pensie

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de anulare a pensiei

Inventarele deciziere

19

SUSPENDAREA PLĂŢII PENSIEI

Cerere de suspendare a plăţii pensiei

Documentaţie de suspendare a plăţii pensiei

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de suspendare a plăţii pensiei

Inventarele deciziere

20

RELUAREA PLĂŢII PENSIEI SUSPENDATE

Cerere de reluare a plăţii pensiei suspendate

Documentaţie de reluare a plăţii pensiei suspendate

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de reluare a plăţii pensiei suspendate

Inventarele deciziere

21

MODIFICAREA CUANTUMULUI INDEMNIZAŢIEI PREVĂZUTE ÎN LEGE SPECIALĂ

Cerere de modificare a cuantumului indemnizaţiei

Documentaţie de modificare a cuantumului indemnizaţiei

Dosar de indemnizaţie

Documente de sinteză

Decizia de modificare a cuantumului indemnizaţiei

Inventarele deciziere

22

SCHIMBAREA NUMELUI TITULARULUI, NUMIREA / SCHIMBAREA / RENUNȚAREA MANDATAR, NUMIREA CURATOR SAU NUMIREA / SCHIMBAREA /RENUNȚAREA TUTORE

Cerere de schimbare

Documentaţie de schimbare

Dosar de schimbare

Documente de sinteză

Decizia de schimbare a numelui titularului / curatorului / mandatarului / tutorelui

Inventarele deciziere

23

STABILIREA PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ, DIN OFICIU, DE LA PENSIE ANTICIPATĂ SAU PENSIE ANTICIPATĂ PARȚIALĂ

Dosar de pensie

Documente de sinteză

Decizia de stabilire a pensiei

Inventarele deciziere

24

STABILIREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU VETERANI

Cerere de acordare a indemnizaţiei

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei

Dosarul pentru stabilirea indemnizaţiei

Documente de sinteză

Decizia de acordare a indemnizaţiei

Decizie de respingere de acordare a indemnizaţiei

Inventarele deciziere

25

STABILIREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU INVALIZI, ORFANI ŞI VĂDUVE DE RĂZBOI

Cerere de acordare a indemnizaţiei

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei

Dosarul pentru stabilirea indemnizaţiei

Documente de sinteză

Decizia de acordare a indemnizaţiei

Decizie de respingere de acordare a indemnizaţiei

Inventarele deciziere

26

ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE ÎNSOŢITOR

Cerere de acordare a indemnizaţiei de însoţitor Anexa 1

Cerere de acordare a indemnizaţiei de însoţitor Anexa 2

Documentaţie

Decizia de acordare a indemnizaţiei de însoţitor

 

 

 

 

 

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- COMPARTIMENTUL PENSII INTERNAŢIONALE -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

STABILIREA ŞI PLATA PENSIILOR INTERNAŢIONALE ÎN SITUAȚIA SOLICITANȚILOR CU REZIDENȚA ÎN ROMÂNIA

Formularul E 001 Schimb de informaţii

Formularul E202 Cerere pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială

Formularul E203 Cerere pentru înscrierea la pensia de urmaş

Formularul E204 Cerere pentru înscrierea la pensia de invaliditate

Documentaţie de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială

Documentaţie de înscriere la pensie de invaliditate

Documentaţie de înscriere la pensie de urmaş

Formularul E205 Atestat privind cariera de asigurat în România

Formularul E210 Notificarea deciziei cu privire la cererea de pensie

Formularul E211 Sumarul deciziilor

Formularul E213 Raport medical detaliat

Formularul E125 Extras individual privind cheltuielile efective

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

2

STABILIREA ŞI PLATA PENSIILOR INTERNAŢIONALE ÎN SITUAȚIA SOLICITANȚILOR CU REZIDENȚA ÎN ALT STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE SAU AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Formularul E 001 Schimb de informaţii

Formularul E202 Cerere pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială

Formularul E203 Cerere pentru înscrierea la pensia de urmaş

Formularul E204 Cerere pentru înscrierea la pensia de invaliditate

Documentaţie de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială

Documentaţie de înscriere la pensie de invaliditate

Documentaţie de înscriere la pensie de urmaş

Formularul E205 Atestat privind cariera de asigurat în România

Formularul E207 Certificat privind cariera de asigurat

Formularul E210 Notificarea deciziei cu privire la cererea de pensie

Formularul E211 Sumarul deciziilor

Formularul E213 Raport medical detaliat

Formularul E125 Extras individual privind cheltuielile efective

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

3

STABILIREA ŞI PLATA PENSIILOR INTERNAŢIONALE CARE FAC OBIECTUL ACORDURILOR ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR/SECURITĂŢII SOCIALE BAZATE PE PRINCIPIILE DE COORDONARE A SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ

Cerere pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială

Cerere pentru înscrierea la pensia de urmaş

Cerere pentru înscrierea la pensia de invaliditate

Documentaţie de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială

Documentaţie de înscriere la pensie de invaliditate

Documentaţie de înscriere la pensie de urmaş

Decizia de stabilire a pensiei

Decizie de respingere a cererii de înscriere la pensie

4

RECUNOAŞTEREA PERIOADELOR DE ASIGURARE REALIZATE ÎN ROMÂNIA DE ASIGURAŢII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI SOCIALE DOMICILIAŢI ÎN STRĂINĂTATE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONVENŢIILOR DE RECIPROCITATE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE, BAZATE PE PRINCIPIUL TERITORIALITĂŢII, ÎN VEDEREA OBŢINERII PRESTAŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE, POTRIVIT LEGISLAŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DIN STATUL DE DOMICILIU

Cerere stagiu de cotizare

Documentaţie stagiu de cotizare

Adeverinţă stagiu de cotizare

5

RECUNOAŞTEREA PERIOADELOR DE ACTIVITATE, DESFĂŞURATE PE TERITORIUL STATELOR CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT CONVENŢII/ACORDURI DE RECIPROCITATE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE, BAZATE PE PRINCIPIUL TERITORIALITĂŢII, ÎN VEDEREA STABILIRII RAPORTURILOR DE MUNCĂ SAU A TOTALIZĂRII PERIOADELOR DE ASIGURARE PENTRU OBŢINEREA PRESTAŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE, POTRIVIT LEGISLAŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DIN ROMÂNIA

Cerere stagiu de cotizare

Documentaţie stagiu de cotizare

 

 

 

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE

- SERVICIUL PLĂŢI PRESTAŢII -

 

Nr.

crt.

Activitatea

Denumirea documentului

1

EXPORTUL PRESTAŢIILOR

Cerere / Declaraţie de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România

Recapitulaţiile centralizatoare

Centralizatorul recapitulaţiilor

Instrucţiunile privind plata drepturilor în valută

Certificatul de viaţă

Ordin de plată bancar

Ordin de plată pentru Trezorerie

Extras cont

2

DETERMINAREA, REȚINEREA ȘI TRANSFERAREA SUMELOR PLĂTITE, FĂRĂ A FI DATORATE, CĂTRE STATUL MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE CARE LE-A PLĂTIT

Dosar de pensie – documentaţie

Cerere de recuperare

Confirmarea primirii cererii

Decizia de debit

Borderou comunicare reţineri

Situaţia plăţilor datorate şi neachitate

3

comunicareA în plată a pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate sau a pensiei anticipate parŢiale

Cerere de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, anticipată sau anticipată parţială

Documentaţie de înscriere la pensie pentru limită de vârstă

Documentaţie de înscriere la pensie anticipată sau anticipată parţială

Dosar de pensie pentru limită de vârstă, anticipată sau anticipată parţială

Documente de sinteză pentru limită de vârstă, anticipată sau anticipată parţială

Decizia de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă, anticipată sau anticipată parţială

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

4

comunicarea în plată a pensiei de invaliditate

Cerere de înscriere la pensie de invaliditate

Documentaţie de înscriere la pensie de invaliditate

Dosar de pensie de invaliditate

Documente de sinteză pentru pensie de invaliditate

Decizia de stabilire a pensiei de invaliditate

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

5

comunicarea în plată a pensiei de urmaŞ, decedatul fiind fost asigurat

Cerere de înscriere la pensie de urmaş

Documentaţie de înscriere la pensie de urmaş

Dosar de pensie de urmaş

Documente de sinteză pentru pensie de urmaş

Decizia de stabilire a pensiei de urmaş

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

6

comunicarea în plată a pensiei de urmaŞ, stabilită din pensie de invaliditate gradul II sau III, pensie anticipată, pensie anticipată parŢială, sau a pensiei de urmaŞ, stabilită din pensie pentru limită de vârstă sau pensie de invaliditate gradul I

Cerere de înscriere la pensie de urmaş

Documentaţie de înscriere la pensie de urmaş

Dosar de pensie de urmaş

Documente de sinteză pentru pensie de urmaş

Decizia de stabilire a pensiei de urmaş

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

7

comunicarea în plată a pensiilor stabilite din oficiu: de la pensie de urmaŞ la pensie pentru activitatea proprie, de la pensie pentru activitatea proprie la pensie de urmaŞ, de la pensie de invaliditate la pensie pentru limită de vârstă

Documentaţie de înscriere la pensie de urmaş

Documentaţie pensie pentru limită de vârstă

Documentaţie pensie de invaliditate

Dosar de pensie

Documente de sinteză pentru pensie

Decizia de stabilire a pensiei

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

8

comunicarea în plată a modificărilor de cuantum al pensiilor prin schimbarea gradului de invaliditate

Cerere de modificare a cuantumului pensiei

Documentaţie de modificare a cuantumului pensiei

Documentaţie pensie de invaliditate

Dosar de pensie

Documente de sinteză pentru pensie

Decizia de modificare a cuantumului pensiei

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

9

comunicare în plată a modificărilor de cuantum al pensiilor prin schimbarea numărului urmaŞilor în plată la o pensie de urmaŞ stabilită din pensie pentru limită de vârstă sau din pensie de invaliditate gradul I

Cerere de modificare a cuantumului pensiei

Documentaţie de modificare a cuantumului pensiei

Dosar de pensie

Documente de sinteză pentru pensie

Decizia de modificare a cuantumului pensiei

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

10

comunicarea în plată a modificărilor cuantumurilor pensiilor prin: adăugarea stagiilor de cotizare sau prin modificarea punctajului mediu anual, prin includerea de sporuri salariale, grupe de muncă sau alte venituri asigurate

Cerere de modificare a cuantumului pensiei

Documentaţie de modificare a cuantumului pensiei

Dosar de pensie

Documente de sinteză pentru pensie

Decizia de modificare a cuantumului pensiei

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

11

comunicarea în plată a schimbării datei înscrierii la pensie - DIP - sau a schimbării codului felului pensiei

Documentaţie de schimbare datei sau a codului felului pensiei

Dosar de pensie

Documente de sinteză pentru pensie

Decizia de schimbare datei sau a codului felului pensiei

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

12

comunicarea în plată a anulării deciziei de pensie, a suspendării plăŢii pensiei sau a schimbării numelui titularului

Cerere de anulare a deciziei de pensie / Cerere de suspendare a plăţii pensiei / Cerere de schimbare a numelui titularului

Documentaţie de anulare a deciziei de pensie

Documentaţie de suspendare a plăţii pensiei

Documentaţie de schimbare a numelui titularului

Dosar de pensie

Documente de sinteză pentru pensie

Decizia de anulare a pensiei

Decizia de suspendare a plăţii pensiei

Decizia de schimbare a numelui titularului

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

13

comunicarea în plată a reluării plăŢii pensiei

Cerere de reluare a plăţii pensiei suspendate

Documentaţie de reluare a plăţii pensiei suspendate

Dosar de pensie

Documente de sinteză pentru pensie

Decizia de reluare a plăţii pensiei suspendate

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

14

comunicarea în plată a indemnizaŢiei prevăzută în legi speciale, acordate în dosarul de pensie sau a modificărilor cuantumului indemnizaŢiei

Cerere de acordare a indemnizaţiei

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 309/2002 titular / urmaş

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 189/2000 titular

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 189/2000 urmaş

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinței faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică în baza Legii nr. 8/2006

Dosar de pensie

Documente de sinteză pentru pensie

Decizia de stabilire a pensiei

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

15

comunicarea în plată a indemnizaŢiei prevăzută în legi speciale, acordată în dosar distinct de dosarul de pensie

Cerere de acordare a indemnizaţiei

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 309/2002 titular / urmaş

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 189/2000 titular

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii 189/2000 urmaş

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinței faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989

 

 

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică în baza Legii nr. 8/2006

Dosar de pensie

Documente de sinteză pentru pensie

Decizia de stabilire a pensiei

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

16

comunicarea în plată a ajutorului lunar prevăzut de Legea nr. 578/2004

Cerere de acordare a ajutorului lunar

Documentaţie de acordare a ajutorului lunar

Dosar ajutor lunar

Decizia de stabilire a ajutorului lunar

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

17

reŢinerea din drepturile de pensie Şi virarea către terŢi a unor sume reprezentând obligaŢii ale pensionarilor

Titlul executoriu

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare reţineri

Documentaţii centralizatoare

Documentaţii de virare

Înştiinţare

Ordin de plată bancar

Dispoziţia de plată

18

transferul dosarului de pensie

Cerere de transfer a dosarului de pensie

Documentaţie de transfer a dosarului de pensie

Dosar pensie

Fişă de evidenţă drepturi

Dosar medical

Adresă de transfer dosar de pensie

Mandat poştal

Borderou de comunicare a scoaterii din plată

Adresă de confirmare

19

plata ajutorului de deces

Cerere de plată a ajutorului de deces

Documentaţie de plată a ajutorului de deces

Dispoziţie de plată

Fişă de evidenţă drepturi

20

plata drepturilor prin cont curent personal

Cerere de plată a drepturilor prin cont curent

Documentaţie de plată a drepturilor prin cont curent

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare

Documentaţii centralizatoare

Fişiere de evidenţă persoane

21

reordonanŢarea plăŢii drepturilor de pensie neachitate

Cerere de plată a pensiilor neîncasate

Documentaţie de plată a pensiilor neîncasate

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou pensii neachitate

Borderou comunicare reordonanţare pensii neachitate

22

plata drepturilor de pensie, cuvenite Şi neîncasate de către pensionarul decedat, până la deces

Cerere de plată a pensiilor neîncasate

Documentaţie de plată a pensiilor neîncasate

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou pensii neachitate

Borderou comunicare ordonanţare pensii neachitate

23

schimbarea adresei la care se plăteŞte pensia

Cerere schimbare adresă

Documentaţie schimbare adresă

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou

Borderou comunicare ordonanţare

24

schimbarea modalităŢii de plată a pensiei

Cerere schimbare modalitate de plată

Documentaţie schimbare modalitate de plată

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou

Borderou comunicare ordonanţare

25

recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații sociale în situaŢia în care debitorul este beneficiarul unei pensii

Titlul executoriu

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare reţineri

Documentaţii centralizatoare

Balanţă analitică

26

controlul financiar preventiv

Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar-preventiv propriu

Listele de verificare

Registrul operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv

Proiect de operaţiune

Motivarea refuzului

Borderou CFP

27

emiterea taloanelor CFR verzi pentru beneficiarii de pensii în baza legilor speciale, atunci când acestea nu sunt emise de C.N.P.P.

Cerere de emitere a talonului CFR verde

Documentaţie de emitere a talonului CFR verde

Talon CFR verde

Respingere cerere

28

emiterea taloanelor CFR roŞii pentru beneficiarii de pensii în baza legilor speciale, atunci când acestea nu sunt emise de C.N.P.P.

Cerere de emitere a talonului CFR roşu

Documentaţie de emitere a talonului CFR roşu

Talon CFR roşu

Respingere cerere

29

scadenŢarea procurilor speciale pentru plata drepturilor de pensie

Procură

Cerere de desemnare mandatar

Documentaţie de desemnare mandatar

Respingere cererii

Scadenţarul procurilor

Borderou dosare de pensie cu procură expirată

Decizia de suspendare

30

anularea deciziei de pensie, în cazul pensiei de urmaŞ cu termen limitat

Scadenţar

Borderou

Decizia de anulare a pensiei

31

comunicarea in plată a indemnizaŢiei pentru veterani

Cerere de acordare a indemnizaţiei

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei

Dosarul pentru stabilirea indemnizaţiei

Documente de sinteză

Decizia de acordare a indemnizaţiei

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

32

comunicarea in plată a indemnizaŢei pentru invalizi, orfani Şi văduve de război

Cerere de acordare a indemnizaţiei

Documentaţie de acordare a indemnizaţiei

Dosarul pentru stabilirea indemnizaţiei

Documente de sinteză

Decizia de acordare a indemnizaţiei

Fişă de evidenţă drepturi

Borderou de comunicare în plată

Recapitulaţiile centralizatoare

Mandat poştal

33

identificarea Şi soluŢionarea cazurilor de incompatibilitate a prestaŢiilor de asigurări sociale cu venituri din activităŢi profesionale – nivel teritorial

Lista prestaţiilor incompatibile care realizează venituri din activităţi profesionale / Situaţia cu toţi beneficiarii prestaţiilor care realizează venituri din activităţi profesionale

Adeverinţă stagiul de cotizare

Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit

Decizia de recuperare a sumelor plătite necuvenit cu titlu de prestaţii

Situaţia sumelor recuperate din valoarea totală a prejudiciului

Declaraţia individuală de asigurare

Lista prestaţiilor incompatibile pentru cei cu declaraţie individuală de asigurare / Situaţia cu toţi beneficiarii prestaţiilor care au realizat un venit echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat

Modalitatea de contestare a deciziei și modelele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...